Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА Aurea I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ


„Aurea” – дружеството „Епълфикс България” ЕООД, ЕИК 205800197, със седалище и адрес на управление: гр. София 1444, р-н Бистрица, ул. Просвета 19. Наричано за краткост “Изпълнител”.

„Потребител” - физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което въз основа на заплащане за една или повече услуги, както и при активен и валиден абонамент, има правото да използва Услугите, предлагани от изпълнителя.


“Доверен Потребител” - физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което в допълнение на качеството си на “Потребител” получава правото да заплаща за предоставените услуги в брой на място при изпълнението им. Това право се дава автоматично след заплащането онлайн и приключването на поне една поръчка на Услуги.

„Уебсайта”– е онлайн пространство в което Изпълнителя осигурява възможност на Потребителите да разглеждат, заплащат и запазват часове за Услуги и продукти, предлагани от него.


„Услуги” – услуги за софтуерна поддръжка на устройства, както и тяхната настройка, конфигуриране и инсталация, предоставяни от Изпълнителя и подробно описани в Уебсайта на същия.


„Партньор”–юридическо лице, което предоставя определени Услуги с цел създаване допълнително удобство на Потребителя.


„Посещение” – организиран достъп до една или повече от Услугите, предоставяни от Изпълнителя, в избрано и предварително уговорено и/или заплатено от Потребителя време, съгласно работното време на Изпълнителя на Услугите. Извършва се на избрано от Потребителя местоположение.


„Уебсайт” или „Уебсайт на Изпълнителя” – означава уебсайта на Изпълнителя на адрес: https://www.aurea.bg


„Абонамент” - правото на Потребителя да използва Услугите при условията на сключен между него и Изпълнителя договор и/или, когато е приложимо - след заплащане от Потребителя на съответната абонаментна такса посредством вноска по банковата сметка на Изпълнителя или през Уебсайта.


II. ПРЕДМЕТ


1. Настоящите Правила за ползване се прилагат спрямо всички Потребители и уреждат съответните задължения на Изпълнителя и на Потребителите при използването на Уебсайта. Чрез отбелязването на съответната отметка при регистрацията си в Уебсайта, Потребителят дава своето съгласие за прилагането на тези Правила за ползване в тяхната цялост и потвърждава, че е прочел Правилата за ползване и се задължава да ги спазва.


2. В изпълнение на Услугите, Епълфикс осигурява на Потребителите, възможността да ползват определени Услуги, предоставяни от дружеството. Актуалният списък на наличните Услуги е достъпен и публикуван в Уебсайта.

3. Епълфикс България предлага и изпълнява Услугите като отделни продукти. При необходимост дружеството има право да променя списъка с Услуги, като изменението влиза в сила на датата на публикуването му в Уебсайта.


4. Организирането на Посещение е възмездно, срещу заплащане от Потребителя на такса за ползване или в случаите когато това е включено в изрично договорения абонамент. За ползване на определени Услуги, Потребителят може да дължи доплащане на цена в

page1image35038208

допълнение към таксата, като тя би могла да се формира от няколко, но не ограничени до изброените фактори, а именно: транспортни разходи в случаите, когато е договорено посещение извън рамките на град София; разходи по покупка на необходими за осъществяването на услугата консумативи, предмети и пособия. При всички случаи, Потребителят бива известяван за необходимостта от направата на съответните разходи и в случай на писмено съгласие от негова страна, получава фактура, доказваща истинността на тяхното закупуване и съответна стойност. В случаите, когато е спазена процедурата по допълнителните поръчки и те вече са заплатени от Изпълнителя, но все пак възникне диспут, страните ще се постараят да го разрешат помежду си в рамките на добрия тон. Ако не бъде постигнато съгласие, Изпълнителят запазва правото си да издаде Запис на Заповед със стойността на дължимите фактури от датата на искането при забава с до 7 (седем) календарни дни от датата на поискване на плащането. Същата заповед подлежи на унищожение, в случай, че плащането бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, включващи изминалия срок от издаването на заповедта.


II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


5. За да може да използва Услугите, Потребителят е длъжен да се регистрира на Уебсайта и да създаде свой потребителски профил, като попълни всички задължителни полета с необходимата информация.

6. Потребителят има право да управлява своя потребителски профил през Уебсайта на Програмата. Потребителят е длъжен да актуализира профила си при всякакви промени на регистрираната от него информация.

7. При своята първоначална регистрация и при всяка последваща промяна на своята регистрация, Потребителят е длъжен да въведе актуални и точни данни, включително актуални и точни данни за контакт. Въвеждането на некоректни или неактуални данни от Потребителя може да доведе до грешки в системата за запазване на час за посещение и до невъзможност Потребителят да използва Услугите на Изпълнителя. Епълфикс България не носи отговорност при невъзможност Потребителят да използва Услуги, дължаща се на въвеждането от Потребителя в неговия профил на некоректни или неактуални данни.

8. Потребителят може да променя настройките на получаваните от Епълфикс България електронни известия, както и да се отказва от тях.

9. Потребителят няма право да предоставя достъп до своя потребителски профил на трети лица. Потребителят е длъжен да пази поверителността на паролата си за достъп до Уебсайта. В случай, че Потребителят узнае, че трето лице е получило достъп до неговия профил, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми за това Епълфикс България. Всички изявления и поръчки, направени от което и да е лице посредством профила на Потребителя, ще се считат за направени от Потребителя.

10. Епълфикс България е администратор на лични данни по смисъла на действащото законодателствои и се задължава да обработва личните данни на Потребителите при спазване на нормативните изисквания и съгласно политиките и декларациите на дружеството, публикувани на Уебсайта.

III. ЗАКУПУВАНЕ НА АБОНАМЕНТИ И ПОСЕЩЕНИЯ


11. Потребителите имат възможност да закупуват Абонаменти или единични Посещения през Уебсайта, след създаване на съответния потребителски профил, след избор на метод за плащане и въвеждане на данните, изискани от съответната платформа за електронни разплащания, при спазване на съответните указания в Уебсайта и платформата за електронни разплащания.

12. При условията на предходната точка Потребителите имат възможност да заплащат дължимата от тях част от абонаментната такса, когато условие за активиране на Абонаментите е заплащането на определена цена (такса) от съответния Потребител. В този

случай Абонаментът се активира, съответно единичното Посещение се разрешава, при извършване на плащането от Потребителя.

13. Цените на Абонаментите и на Посещенията са тези, които към датата на заплащането на Абонамента или на Посещението са публикувани на Уебсайта на Програмата или са изрично уговорени между Изпълнителя и Потребителя. Епълфикс България има правото да променя едностранно и без предизвестие своята ценова листа, като изменението влиза в сила от датата на неговото публикуване на Уебсайта. Изменението на цените не оказва влияние върху вече закупени месечни Абонаменти, като старите цени ще продължат да се прилагат до датата на изтичане на съответния месечен Абонамент. Със закупуването на нов месечен Абонамент или Посещение след датата на влизане в сила на изменената ценова листа, Потребителят изразява съгласието си с изменените цени.

14. Ако Потребителят използва отстъпка в съответствие с издаден от Епълфикс България промокод, след изтичането на периода на валидност на промокода ще продължат да се прилагат стандартните цени по предходната точка.

15. В случай, че Потребителят желае да закупи Абонамент или отделни Посещения, при създаване на своя профил или преди съответната покупка Потребителят следва да избере метод за плащане и да регистрира изисканата от платформата за електронни разплащания информация. Плащания в брой на мястото на изпълнение на услугата се приемат единствено и само от Доверени Потребители.

17. Епълфикс България не съхранява данните от банковата карта или банковата сметка на Потребителя и не носи отговорност за правилното извършване на съответните разплащания. Изпълнителят гарантира, че платформите за електронни разплащания, достъпни през Уебсайта, ще се оперират само от доставчици на платежни услуги, притежаващи необходимите лицензи и разрешения за извършването на тази дейност.Всички въпроси, свързани с начина и сроковете за извършване на плащанията, съхраняването, използването и обработването на предоставената от Потребителя банкова информация, разпределянето на отговорността и всички други правни и технически въпроси, свързани с плащането, се уреждат съгласно правилата и общите условия на съответния доставчик на платежни услуги. Епълфикс България не събира такси за извършване на електронни разплащания и банкови преводи. При все това, при тези операции могат да бъдат начислени такси съгласно политиката и общите правила на доставчика на платежни услуги и банката на Потребителя. При необходимост Епълфикс България ще оказва съдействие на Потребителя за решаване на основателни искания на Потребителя, отправени към доставчика на платежни услуги.

18. Подновяването на месечния Абонамент и заплащането на дължимата от Потребителя абонаментна такса се извършват автоматично, без да е необходимо Потребителят да предприема действия за тази цел. Потребителят може по всяко време да се откаже от автоматичното подновяване на Абонамента.

19. Потребителят има право на отказ от закупения Абонамент или Посещение по смисъла на Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, при спазване на следните условия и ред:
- срокът, в който отказът задължително трябва да бъде направен, е 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на Абонамента или Посещението;

- преди изтичането на горепосочения срок Потребителят следва да уведоми Епълфикс България в писмен вид за отказа, като изпрати електронно писмо (e-mail) на адрес: info@aurea.bg
- в отказа си Потребителят следва да посочи изрично своето име, адрес, телефонен номер, потребителско име и адрес на електронна поща, с които е регистриран в Мобилното приложение/Уебсайта, както и адрес на електронна поща за обратна връзка (ако е различен от регистрирания в Мобилното приложение/Уебсайта). Потребителят е длъжен да посочи също така банкова сметка и титуляр, по която да бъде възстановена платената от Потребителя абонаментна такса;

- Епълфикс България ще изпрати до Потребителя потвърждение за получаването на отказа без неоснователно забавяне, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща.

Епълфикс България ще възстанови абонаментната такса, получена от Потребителя за Абонамента, Посещението или Услугата, в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на отказа, по посочената от Потребителя банкова сметка;

- Независимо от предходното, абонаментната такса не се възстановява, ако към датата на отказа Потребителят вече е използвал всички Посещения, включени в Абонамента. Когато Потребителят е използвал само част от броя Посещения, включени в Абонамента, Епълфикс България удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително е било предоставено на Потребителя до момента на упражняване на правото на отказ.


20. Потребителят може да включва други лица (семейство и приятели) в Програмата, при уговорените между него и Изпълнителя ценови условия и ограничения. Включените от Потребителя лица могат да ползват ценовите условия по предходното изречение само и единствено, ако Абонаментът на Потребителя е активен. В случай, че Абонаментът на Потребителя бъде деактивиран и/или договорът между него и Епълфикс България бъде прекратен поради каквато и да е причина, включените от Потребителя в Програмата лица могат да продължат да ползват Услугите при прилагане на стандартните цени, публикувани на Уебсайта. След включването им в Програмата тези лица придобиват качеството на Потребители и ще бъдат обвързани от настоящите Правила за ползване.

IV. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ


21. Потребител с активен Абонамент има право да използва едно Посещение на ден при спазване на месечните и седмичните ограничения на избрания от него пакет с Услуги. Потребителят може да използва допълнителни услуги, невключени в Програмата, или повече от едно Посещение, при условие, че ги заплати допълнително посредством Уебсайта или в брой, в случаите когато е Доверен Потребител.


22. Потребителят следва да извърши доплащане на цена в допълнение към абонаментната такса, когато това се изисква за използване на конкретната Услуга, съгласно указаното на Уебсайта.


23. Когато Потребителят желае да използва Услуги, Потребителят е длъжен да избере определен ден и час на Уебсайта, и да поиска Посещение посредством запазване на час.

24. За да може да подаде искане за Посещение, Потребителят следва задължително да влезе в своя профил в Уебсайта.

29. Епълфикс България не носи отговорност за претърпени злополуки и имуществени вреди за Потребителя, възникнали при използване на продуктите и системите, изградени от Изпълнителя и възникнали в следствие на неправилна експлоатация и всички случаи извън рамките на общоприетата за нормална употреба. Епълфикс България не отговаря за наличността на допълнително необходимите продукти в търговските обекти на предлагащите ги фирми или за качеството, с което те се предоставят от Търговските партньори. Епълфикс не носи отговорност в случаите, когато липсата на наличност на допълнително необходими продукти забави навременното изпълнение на Услугата.

30. В случай, че Потребителят среща затруднения при използването на Уебсайта или ако има въпроси или забележки относно неговото функциониране, Потребителят може да се обърне към Епълфикс България на публикуваните в Уебсайта е-mail адреси и тел. номера за контакт.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
32. Потребителят може да използва Уебсайта и неговото съдържание единствено за лична употреба. Уебсайта и цялото му съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. Епълфикс България притежава правото на интелектуална собственост върху Уебсайта в неговата цялост, както и върху всички

съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието им не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на Епълфикс България.

33. Потребителят няма право да използва автоматизирани системи за изтегляне (download) на каквато и да било информация от Уебсайта, да го претоварва умишлено с фиктивни заявки или друга информация (flood) или без изрично разрешение на Епълфикс България да ползва моментни снимки (screenshots) на Уебсайта.

34. Епълфикс България има право да използва получени от Потребителите коментари и препоръки за развитие на своите услуги на Уебсайта и Услугата, без да дължи възнаграждение за това.

35. Уебсайтът може да съдържа препратки и линкове към други уебсайтове и платформи. Епълфикс България не контролира и не носи отговорност за съдържанието и верността на поместената в тези други уебсайтове и платформи информация. За незаконно, неточно или непълно съдържание, както и за вреди, причинени от употребата или неупотребата на тези уебсайтове и платформи, отговорност носи единствено собственикът на съответния уебсайт или платформа.

VI. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА

36. Абонаментът се спира в случай, че Потребителят не заплати дължимата от него абонаментна такса съгласно договора. В този случай Абонаментът може да бъде активиран отново при заплащане от Потребителя на дължимата от него сума.


37. Абонаментът се прекратява:
- при изтичане на срока, за който Абонаментът е заплатен от Потребителя;
- при прекратяване на договора между Епълфикс България и Потребителя, независимо от причината за това.
- едностранно от Изпълнителя, при нарушаване от Потребителя на което и да е от настоящите Правила за ползване. В този случай Епълфикс България има правото да задържи абонаментната такса, заплатена от страна на Потребителя, независимо дали срокът на Абонамента е изтекъл;
- при отказ от договора по смисъла на Закона за защита на потребителите;

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Епълфикс България може по всяко време, временно или постоянно, да променя или да прекъсва функционирането на целия или част от Уебсайта с цел извършване на техническа поддръжка и/или подобрения, и/или промени. Епълфикс България не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или разходи, причинени от прекъсвания, прекратяване на ползването или неточност на съдържанието на Уебсайта, освен ако те са резултат от конкретни действия или бездействия от страна на Изпълнителя.

39. Епълфикс България не отговаря за съвместимостта на Уебсайта с техническите устройства на Потребителя.

40. Епълфикс България има право да откаже повторно включване на определен Потребител, когато прекратяването на Абонамента е било по вина на този Потребител заради нарушаване на настоящите Правила за ползване.

41. Епълфикс България има правото да използва предоставения от Потребителя адрес на електронна поща като адрес за кореспонденция с Потребителя. Отправените до този адрес съобщения ще се считат за получени с успешното изпращане от електронна поща на Епълфикс България, без да е необходимо изрично потвърждение от Потребителя за тяхното получаване.

42. Епълфикс България си запазва правото да актуализира и променя периодично настоящите Правила за ползване. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на Правилата за ползване, Епълфикс България уведомява Потребителите, като им предоставя едноседмичен срок за запознаване с промените, през който срок Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Епълфикс България на e-mail адрес (info@aurea.bg), че не приемат измененията и/или допълненията в Правилата за ползване. В такъв случай Потребителят може да се откаже от програмата, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетения или неустойки, като отказът ще влезе в сила при изтичане на вече заплатения Абонамент за съответния месец. В случай, че Потребителят не възрази изрично в едноседмичния срок, ще се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Правим плащането лесно:
Нашите партньори: